Regulamin portalu Krypto Akademia

Regulamin Krypto Akademii

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

„Krypto Akademia”

Rozdział I  – Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://kryptoakademia.net, zwanego dalej „Sklepem”, „Serwisem”.
 2. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami znajdującymi się na stronie https://kryptoakademia.net/zasady/
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://kryptoakademia.net/privacy-policy/

§ 2. 

  1. Za pośrednictwem Sklepu organizowana jest sprzedaż Produktów cyfrowych.
  2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika  (także dalej: „Kupujący” lub „Usługobiorca” lub „Użytkownik”).
  3. Szczegółowe zasady korzystania z Produktu określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie https://kryptoakademia.net/regulamin/
  4. Usługa – usługa świadczona elektronicznie poprzez udostępnianie treści cyfrowych online w formie obrazkowej oraz w formie video, wraz z możliwością wykupienia usługi subskrypcji do treści cyfrowych.

§3.

1. Użytkownik –pełnoletnia osoba fizyczna; która ukończyła 18 lat oraz zakupiła dostęp do Produktu. 

2. Produkt – treści cyfrowe stanowiące Utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, niezapisane na nośniku materialnym, udostępniane online w Serwisie Krypto Akademia.

3. Dane kontaktowe przeznaczone do kontaktu Klientów z Serwisem w sprawach związanych ze świadczonymi usługami znajdują się pod adresem: https://kryptoakademia.net/kontakt/.

4. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający wykupienie dostępu do Produktu zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie https://kryptoakademia.net/kup-teraz/

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Przedsiębiorca–Konsument  – osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Konto Użytkownika – pole utworzone automatycznie w Serwisie zawierające dostęp do Produktu w ramach wykupionej usługi przez Użytkownika na czas korzystania z usług przez Użytkownika.

§4

1. Dokonanie zakupu dostępu do Produktu wymaga:

a) zapoznania się i akceptacji Regulaminu;

b) podania imienia i nazwiska,

c) podania adresu poczty elektronicznej,

d) podania adresu zamieszkania 

2. Na podany w trakcie zamówienia adres e-mail będą przesyłane informacje dotyczące dostępu do Produktu.

3. Użytkownik podający swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza zamówienia, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.

4. Użytkownik dodatkowo na mocy postanowień Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Produktu;

b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

§5

1. Aktualna oferta dostępnych Produktów znajduje się na stronie https://kryptoakademia.net/kup-teraz/

2. Zakup dostępu do Produktu odbywa się poprzez wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://kryptoakademia.net/zamowienie/ uzyskania potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz opłacenia dostępu do Produktu.

3. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z zakupem dostępu do Produktu, Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Administratora.

4. Użytkownik dokonuje zamówienia poprzez wskazanie wybranego Produktu oraz przesłanie wypełnionego formularza zamówienia, w którym wskazuje następujące dane:

a) imiona i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) adres zamieszkania;

5. Wszystkie ceny kursów podawane na stronach serwisu https://kryptoakademia.net/kup-teraz/ są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Po wysłaniu zgłoszenia Użytkownik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany adres e-mail. 

7. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Administratora. Dokonanie opłaty w terminie do 2 dni od otrzymaniu potwierdzenia  przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zakupem Produktu. Brak wpłaty we wskazanym  terminie uważa się za rezygnację z zakupu wybranego kursu. 

8. Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty i odnotowaniu jej wpływu na konto Organizatora, automatycznie zostaje utworzone Konto Użytkownika w Serwisie z dostępem do Produktu o czym klient jest informowany na podany w zamówieniu adres e-mail.

9. Organizator i Uczestnik związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.

§6

1. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:

a)Wpłata lub przelew bankowy środków na konto Organizatora o numerze wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Organizator wystawia paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie płatności. Użytkownik zobowiązany jest w momencie zgłoszenia do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:    

a) Imię i nazwisko/firmę,

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) Adres korespondencyjny

3. W przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia terminie  i nie przesłania do tego terminu potwierdzenia wpłaty, uznaje się że Użytkownik od umowy odstąpił. 

4. W przypadku dokonania indywidualnych ustaleń miedzy Użytkownikiem a Organizatorem i wynegocjowania za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnych warunków płatności dopuszczalne może być dokonanie płatności w terminie późniejszym.

5. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie zawartej na stronie internetowej https://kryptoakademia.net/kup-teraz/ oraz przekazanych Użytkownikowi przed dokonaniem płatności. 

§7

   1. Użytkownikowi naruszającemu Regulamin lub w sposób rażący naruszającemu zasady współżycia społecznego może zostać odebrany dostęp do Produktu. 
   2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  drobnych  błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów udostępnianych w ramach Produktu.
   3. Organizator  nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  szkody,  w szczególności  materialne,  spowodowane  używaniem  lub  niemożnością  używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami udostępnianymi w Produkcie lub z dostępnością użytkownika do Internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.
   4. Organizator umożliwia korzystanie z materiałów z Produktu przez Użytkowników zgodnie z wybraną ofertą Produktu. Materiały dostępne są jedynie Użytkownikom i udostępniane są przez okres wskazany w ofercie od daty zakupienia Produktu. Wymogi techniczne skorzystania z tego narzędzia udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zakupu Produktu.  
   5. Dostępy do Produktu, o którym mowa w ust. 4 są przydzielane automatycznie po jego zakupie i usuwane wraz z upływem terminu, o którym mowa powyżej. 

§8

1. Użytkownik usługi nie może przekazywać treści udostępnianych w danym produkcie i udzielać  dostępu do produktu osobom trzecim.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Organizatora.

3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

4. W ramach korzystania z Produktu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

5. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika  w przypadku, gdy:

a) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

d) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem korzystania z Produktu.

§9

1. Organizator ma możliwość usunięcia każdej treści naruszającej Regulamin. Jeżeli Organizator podejmie decyzję o usunięciu treści, prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.

3. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania innych Użytkowników, jeżeli Organizator nie posiada świadomości ich charakteru.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki będą udostępniane użytkownikom Produktu. Użytkownik wchodząc na inne strony www w ramach korzystania z Produktu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.

6. Organizator oświadcza, że nie gwarantuje przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu, dokładności, skuteczności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania treści Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Organizator jednocześnie zastrzega, iż treści Produktów dostępnych w ofercie Sklepu nie należy w żadnym wypadku traktować jako porad inwestycyjnych.

7. Organizator wyraźnie zastrzega i oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje użytkowników, które zostaną podjęte w oparciu o treści Produktów zamieszczonych na platformie Sklepu, a także nie odpowiada w żadnym zakresie za powodzenie przyszłych inwestycji użytkowników dokonanych w oparciu o ww. treści.

§10

1. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika zamknięcia konta, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty za Produkt.

2. Dla zamknięcia konta należy dokonać następujących czynności technicznych:

Wysłać e-mail na adres kontakt@kryptoakademia.net w tytule wpisać nazwę Produktu i czego dotyczy mail. W treści maila wpisać swoje dane.

§ 11

Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 12

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1.   aktywne łącze internetowe,
  2. Procesor  1GHz lub o  wyższych parametrach, pamięć co najmniej 4GB. ,
  3. System operacyjny  co najmniej Windows XP, Mac OS X 10.5 Leopard 
  4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1  jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1200×1600

§ 13

    1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
    2. Reklamacje dotyczące usług Serwisu mogą być składane drogą mailową na adres: kontakt@kryptoakademia.net
    3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. 
    4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
    5. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
    6. Strony wyłączają możliwość zastosowanie rękojmi na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem wyłączenia wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem.

§ 14

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  8. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 2. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  

§ 15

    1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
    3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
   3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez   Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

§ 16 Zasady działania bloga kryptoakademia.net 

16.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga Kryptoakademia (dalej zwany „Blogiem”) oraz ustala prawa i obowiązki użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”).

16.2. Blog ma charakter informacyjny i jest prowadzony w celu dzielenia się osobistymi opiniami autora na temat kryptowalut i finansów oraz ogólnych zagadnień z nimi związanych. Autor nie jest profesjonalnym doradcą finansowym ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

16.3. Korzystając z Bloga, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 17 Opinie Autora

17.1. Wszystkie treści zamieszczone na Blogu są osobistymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych.

17.2. Autor dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Blogu były rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność ani aktualność.

17.3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji zamieszczonych na Blogu wyłącznie na własne ryzyko. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z tych informacji

17.4. Blog działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Blog i jego treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)

17.5. Informacje zamieszczone na Blogu nie są interpretacją prawa ani nie zastępują konsultacji z profesjonalnym prawnikiem czy doradcą finansowym. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego sprawdzania aktualności i zgodności informacji z obowiązującym prawem.

17.6. Zgodnie z nowymi wytycznymi UOKIK informuję, że treści na blogu zawierają autopromocję czyli promocję marki własnej a także reklamę giełd kryptowalutowych takich jak Binance, ByBit czy Zonda oraz portfeli sprzętowych np Ledger, za które autor dostaje wynagrodzenie w ramach afiliacji.

§ 18 Odpowiedzialność

18.1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych na Blogu.

18.2. Autor nie odpowiada za ewentualne szkody, straty, utratę danych czy inne konsekwencje wynikające z korzystania z Bloga.

§ 19 Postanowienia Końcowe

19.1. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin będzie publikowany na Blogu i staje się wiążący dla Użytkowników od momentu jego opublikowania.

19.2. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z obowiązującym prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień regulaminu, które pozostają w mocy.

19.3. W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia naruszenia regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Bloga za pośrednictwem podanych informacji kontaktowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania na Blogu i obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Bloga.